ฝ่ายพรีเพรส

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ออกแบบ
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน: ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาพิเศษ
- มีความคิดสร้างสรรค์
เจ้าหน้าที่อัดเพลท CTF/เก็บฟิล์ม/เพลท
เจ้าหน้าที่เครื่องพิมพ์ดิจิตอล
เจ้าหน้าที่ซอง STD