ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

พนักงานประกันคุณภาพควบคุม Spec.
พนักงานประกันคุณภาพงานพิมพ์
พนักงานประกันคุณภาพวัตถุดิบ / รับเข้างานจ้างผลิต
พนักงานประกันคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป 100 %