ฝ่ายการขายและตลาด

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน: ดูแลรับผิดชอบระบบงานขายและการตลาดทั้งระบบ เช่น ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ และควบคุมการปฏิบัติงานขอองพนักงานฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการขายสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในด้านการเป็นหัวกน้าแผนก และหัวหน้าฝ่ายขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีภาวะเป็นผู้นำและต่อรองได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง
ลักษณะของงาน:
- รับโทรศัพท์ลูกค้า, รับคำสั่งซื้อและสั่งงานจากลูกค้า
- เขียนใบ JOB และเอกสารที่เกี่ยวข้องแทนพนักงานขาย
- พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงส่งแฟกซ์และจัดเก็บเอกสาร
- รับเรื่องประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและติดตามงานให้กับลูกค้า
- ขายและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมสรุปผลการขายประจำเดือน
- โทรติดต่อลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผล
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการประสานงานขาย
- บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales)
จำนวนที่รับ: ไม่ว่าง
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามตกลง+คอมฯ
ลักษณะของงาน: ออกติดต่อลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่ ปิดยอดขาย ประงานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการขายสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ในด้านการเป็นหัวกน้าแผนก และหัวหน้าฝ่ายขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีภาวะเป็นผู้นำและต่อรองได้เป็นอย่างดี
- หากผ่านการพิมพ์ด้านpackagingมาโดยตรงจะพิจารณาพิเศษ
- มียานพาหนะใช้ในการออกติดต่อลูกค้า
ธุรการขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนการผลิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย(โลตัส)